Eerste ervaringen prestatiegericht aanbesteden

Voor diverse duurzaamheidsprojecten hanteert Trivire sinds kort de methode ‘prestatiegericht aanbesteden’. Hierbij wordt niet uitsluitend op prijs, maar ook op kwaliteit beoordeeld. Aannemers worden geprikkeld om hun expertise in te zetten om te komen tot het beste plan. Het doel is om aannemers uit te dagen creatieve en vernieuwende inzichten in het plan in te brengen. Voor ieder project worden minimaal drie partijen gevraagd om een consortium te vormen: een samenwerkingsverband met andere partijen om de plannen te ontwikkelen en verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp.

Betrokkenheid huurders

Bij prestatiegericht aanbesteden hebben huurders een belangrijke rol. Als een project start, krijgen de betreffende huurders de gelegenheid met elkaar een klantenpanel te vormen. Wanneer er geen animo is onder de betreffende huurders, treedt de Huurdersparticipatieraad van Trivire op als klantenpanel. Het klantenpanel kan aangeven welke wensen er zijn en hoe zij het liefst de ingrepen uitgevoerd zien. Ook wordt besproken welke rol zij tijdens het hele proces innemen. Het klantenpanel woont bijvoorbeeld de planpresentaties van de drie consortia bij om daar hun mening over te kunnen geven. Tijdens deze planpresentaties worden de ontwerpen door de consortia toegelicht en uitvoerig met het klantenpanel besproken om met elkaar te zien in hoeverre deze plannen aansluiten bij de wensen van de bewoners en Trivire.

Wij geloven er in door op deze manier huurders te betrekken bij een project dat het eindresultaat beter aansluit bij de verwachtingen van de huurders en dat zij meer tevreden zijn over de uitgevoerde werkzaamheden.

Bevindingen klantenpanel en aannemers

Bij het project Paulus Potterstraat e.o. deden we ervaring op met prestatiegericht aanbesteden waarmee we de volgende aanbestedingstrajecten kunnen verbeteren. Zo is het betreffende klantenpanel van mening dat het een intensief traject is, maar zij vinden het fijn dat ze erbij betrokken zijn. Ook de aanwezigheid van de HPT wordt door hen erg op prijs gesteld. Verbeterpunten zijn volgens het klantenpanel de informatie over de kosten en betere communicatie.

Ook de aannemers zijn positief over deze manier van aanbesteden. Het prikkelt om vernieuwend bezig te zijn. Kennis en capaciteit kan optimaal ingezet worden om het beste plan te maken. De dialoog met Trivire en het klantenpanel zorgt ervoor dat de plannen beter aansluiten bij de verwachtingen. De manier waarop de plannen beoordeeld worden is helder, waardoor de partijen weten waar de focus ligt en zo hun creativiteit maximaal kunnen in zetten. Uiteraard hebben de aannemers ook verbeterpunten. Zo is de hoeveelheid aangereikte informatie erg groot en de status van de stukken is niet altijd duidelijk. De voorbereidingstijd tussen uitvraag en planpresentatie is een beetje kort. Ook het platform dat gebruikt wordt om te communiceren zou gebruiksvriendelijker kunnen.