Vereniging van Eigenaars

Als u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Want in appartementengebouwen zijn gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld de hal en de galerij. De bewoners van appartementengebouwen delen niet alleen die ruimtes met elkaar, maar maken ook samen gebruik van installaties als de lift en de mechanische ventilatie. De eigenaren van de appartementen zijn daarom samen verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaars

Wat is een Vereniging van Eigenaars?

Als in een woongebouw ook koopwingen zijn, moet een Vereniging van Eigenaars opgericht worden. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Trivire is lid namens de huurders in het woongebouw.
De vereniging behartigt de belangen van alle Eigenaars en beheert de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten van het gebouw.

Om een appartementengebouw in goede staat te houden, is onderhoud nodig. In een VvE sparen de Eigenaars voor het onderhoud van gemeenschappelijke delen zoals de hal, de galerij, het dak, de gevel, de fundering, de riolering, het leidingwerk en de installaties. Dat onderhoud wordt realistisch en technisch verantwoord gepland en begroot. Daardoor komt u als eigenaar zelden voor onverwachte en hoge uitgaven te staan. Dit wordt vervolgens besproken in de vergadering van Eigenaars. Kortom: met een professionele VvE-beheerder bent u verzekerd van goed onderhoud. Trivire besteedt het beheer van haar VvE's uit aan professionele partijen met veel ervaring en verstand van de financiële, technische en bestuurlijke kanten van het beheer.

Wat doet de Vereniging van Eigenaars?

Een Vereniging van Eigenaars is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties. In een Vereniging van Eigenaars betalen de Eigenaars samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaars kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaars houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Trivire is samen met alle andere Eigenaars bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaars een bestuur, waarin een aantal kopers zit. Wij kunnen ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

Ik huur een woning in een woongebouw met huurders en kopers. Aan wie geef ik mijn reparatieverzoek door?

U kunt met vragen en reparatieverzoeken gewoon bij ons terecht. Zo nodig nemen wij contact op met de Vereniging van Eigenaren. Een reparatieverzoek kunt u indienen via formulier Reparatieverzoek.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Woont u in een woongebouw met huurders en kopers? En is er door de Eigenaars een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar. Wanneer u deze niet in uw bezit heeft kunt u ze opvragen bij Trivire.

Wat is een VvE bijdrage?

Een VvE bijdrage is een bijdrage welke iedere eigenaar maandelijks/jaarlijks betaald. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van verschillende zaken zoals de grootte van het appartement zoals vastgelegd in de splitsingsakte in de vorm van een breukdeel. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van de VvE. Dit gebeurt in de ledenvergadering. De VvE bijdrage wordt gebruikt om o.a. reparaties, schoonmaakkosten, elektra van gemeenschappelijke ruimten en liften, onderhoudscontracten, verzekeringen en bestuurskosten te betalen. Daarnaast wordt er ook gespaard om grootonderhoud te kunnen bekostigen. Meestal wordt een Meer Jaren Onderhouds Begroting opgesteld om te bepalen wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd en wat dat gaat kosten.

Hoe ontstaat een VvE?

Bij de verkoop van woningen in een woongebouw wordt er door Trivire in samenwerking met een notaris een splitsingsakte gemaakt. Hierin staat onder meer hoe het appartementengebouw is ingedeeld, wat ieders aandeel is en wat de regels voor de VvE-vergadering zijn. Verder is er vaak nog het modelreglement waarnaar verwezen wordt. Hierin staan standaardregelingen naar aanleiding van onderhoud, bijdragen en regels over vergaderen en het nemen van besluiten.

Naast de splitsingsakte en het modelreglement hebben veel VvE’s ook een ‘huishoudelijk reglement’ opgesteld, waarin leef- en gebruiksregels zijn opgenomen. Hierbij te denken aan de kleur en soort van de zonneschermen en het verbod op het plaatsen van fietsen in de gemeenschappelijke ruimten enzovoorts. Trivire moet alert zijn op de verschillende huisregels, enerzijds die van de huurders anderzijds die van haar zelf als eigenaar in de VvE (waaraan ook een huurder binnen dat woongebouw zich moet houden).

Waar moet ik op letten bij een VvE?

Trivire is bekend met het beheren van woningen. Echter in een VvE heb je met meerdere Eigenaars te maken dus er moeten goede afspraken komen met betrekking tot het onderhoud en verzekeringen. Ook hebben we te maken met een modelreglement en een huishoudelijk reglement. Dit kan per VvE verschillen. Trivire heeft het onderhoud naar aanleiding van de splitsingsakten uitgewerkt in een onderhoudsregistratie. Hierin vind je per VvE terug welke delen gemeenschappelijk zijn en welke individueel. Zo weet men precies wat voor rekening van de VvE komt en wat voor Trivire is.

Hoe is het onderhoud geregeld in een VvE?

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaars. Zo zijn wij en de overige Eigenaars wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen woning), bijvoorbeeld in verband met uw handicap. Of u wilt graag zonwering of zonnepanelen op het dak? Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. De invloed van Trivire in de Vereniging van Eigenaars is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn. Voor alle werkzaamheden binnen uw eigen woning zorgt Trivire zelf. Hierover kunt u contact opnemen via telefoonnummer 078 633 16 00.

Heeft Trivire het voor het zeggen in een VvE?

Trivire heeft (zeker bij de start van verkoop gestapelde bouw) vaak veel woningen in eigendom en daardoor een meerderheidsbelang in een VvE. Bij een woongebouw waar steeds meer woningen verkocht worden, komt er een moment dat zij geen meerderheidsaandeel meer heeft.

Verder stralen wij (ondanks het meerderheidsbelang) in de vergaderingen altijd uit dat wij hetzelfde doel voor ogen hebben als de andere Eigenaars, namelijk goed onderhouden gebouwen en woningen tegen een betaalbare prijs.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaars?

U kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ons. De bewonerscommissie of wij bekijken of uw suggestie wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval? Dan brengt één van ons het voorstel in tijdens een vergadering van de Vereniging van Eigenaars. Daar wordt uw suggestie besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw suggestie uit te voeren. U kunt uw voorstel inbrengen via wonen@trivire.nl of neem contact op met Trivire via telefoonnummer 078 633 16 00.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Ja, dat kan. Twee derde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaars is nodig om veranderingen door te voeren. Van de huurders moet 70 procent van uw woongebouw het ermee eens zijn. Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Wat is een splitsingsakte?

Een splitsingsakte is de akte die een appartementengebouw verdeelt in appartementsrechten. U koopt een appartementsrecht en dat is meer dan alleen uw eigen appartement. U bent namelijk ook deels eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw. De notaris beschrijft uw appartementsrecht in de splitsingsakte. U ontvangt de splitsingsakte en splitsingstekening als u een appartement koopt.

De splitsingsakte beschrijft zowel de appartementen en bergingen als de gemeenschappelijke delen. Onderdeel van de akte is een splitsingstekening. Daarop staan de grenzen tussen de appartementen onderling en tussen appartementen en gemeenschappelijke ruimtes.

Ook legt de akte de rechten en plichten van de Eigenaars vast en er staat in wat precies onder het beheer van de VvE valt. De Eigenaars zijn daar samen verantwoordelijk voor: ze betalen samen de kosten en regelen samen het gebruik, het beheer, sommige verzekeringen (zoals de opstalverzekering) en het onderhoud.

Ik heb een huurwoning in een woongebouw waar een VvE actief is. Nu is mijn zonwering kapot, wie repareert de zonwering?

Er zijn maar enkele woongebouwen waar de zonwering bij de woning hoort en waar Trivire onderhoud aan pleegt. In alle andere gevallen is de zonwering door de (vorige) huurder opgehangen en de huurder hoort deze zelf te (laten) repareren als hij kapot is, ook als u een woning huurt waar een VvE actief is. Wanneer u uw zonwering gaat vervangen dient u zich uiteraard aan de voorschriften te houden die hiervoor gelden.

Wat doet een VvE voor mij als eigenaar van een appartement?

Het bestuur van een VvE houdt de administratie en de financiën van de VvE op orde en regelt het gezamenlijke onderhoud en beheer. Dit gebeurt in overleg met de commissies die de VvE in het leven heeft geroepen, bijvoorbeeld de kascontrolecommissie en de technische commissie.

Administratie en financiën

Het bestuur regelt de administratie en de financiën van de VvE, int de maandelijkse VvE-bijdrage van de leden en doet de boekhouding van de VvE, inclusief de jaarrekening. Ook sluit het bestuur in opdracht van de leden verzekeringen voor de VvE af, zoals een opstal- en glasverzekering, en dient het wanneer nodig schadeclaims in bij de verzekeringsmaatschappij. Bovendien organiseert het bestuur de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur is verantwoordelijk voor deze taken, maar laat ze uitvoeren door de VvE-beheerder.

Onderhoud

Het bestuur doet samen met de technische commissie concrete voorstellen voor al het onderhoud dat nodig is om de gemeenschappelijke delen van het gebouw in goede staat te houden en maakt daarvoor een meerjarenbegroting en een meerjarenplanning. De leden van de VvE besluiten samen in de vergadering over de onderhoudsvoorstellen. Zo bepalen de Eigenaars met elkaar het onderhoud dat zij nodig vinden. Na de ledenvergadering voert het bestuur de genomen besluiten uit, bijvoorbeeld door een aannemer opdracht te geven voor de afgesproken onderhoudswerkzaamheden. Ook hier laat het bestuur haar taken uitvoeren door de VvE-beheerder en treedt het bestuur op als controleur en contactpersoon.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaars?

Vaak is er door een Vereniging van Eigenaars een huishoudelijk reglement opgesteld. In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken:

  • Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast.
  • Het melden van storingen.

Wij zorgen er bij nieuwe verhuring voor dat u een huishoudelijk reglement krijgt, als uw woongebouw zo'n reglement heeft. Wanneer u deze niet in uw bezit heeft, kunt u ze bij ons opvragen.