Tinka van Rood herbenoemd als bestuurder van Trivire

Bestuurders van woningcorporaties worden sinds de herziening van de Woningwet in 2015 nog maar voor een periode van vier jaar benoemd. Dat betekent dat na deze vier jaar wordt bekeken of de bestuurder nog past bij de organisatie en wordt herbenoemd voor weer een periode van vier jaar. 

Op 1 augustus 2016 startte Tinka van Rood als bestuurder bij Trivire. En dat betekende dus dat haar zittingstermijn zou aflopen op 1 augustus 2020. Eind 2019 is de procedure van herbenoeming van Tinka gestart door de Raad van Commissarissen (RvC) van Trivire. Op woensdag 19 februari 2020 heeft de Autoriteit Woningcorporaties een positieve zienswijze afgegeven op het besluit van deze herbenoeming.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Trivire heeft besloten om Tinka van Rood voor een volgende termijn te herbenoemen als bestuurder. Namens de RvC motiveert Mieke Reynen: “De Raad is blij met Tinka als bestuurder. De afgelopen jaren is door haar veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de organisatie. Ze heeft de interne organisatie van Trivire verbeterd en invulling gegeven aan de maatschappelijke opgaven waar de organisatie voor staat. Het recente visitatierapport bevestigt dat Trivire er goed voor staat. Ook uit gesprekken door de Raad van Commissarissen met interne en externe stakeholders, waaronder de drie wethouders van de gemeenten waar Trivire actief is, blijkt dat Tinka een betrouwbare, besluitvaardige en koersvaste bestuurder is. Zij pakt een voortrekkersrol, is gedreven en sociaal betrokken. Ze geeft richting aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen, de uitvoering van de sociale woningbouw in vitale wijken en de verduurzaming van onze woningen en de energietransitie. Dit willen we gezien de uitdagingen die voor ons liggen graag continueren met Tinka als bestuurder van Trivire”.

 

Verder geeft Mieke Reynen aan dat de RvC Tinka voor de komende vier jaar ook een nieuwe bestuursopdracht heeft meegegeven. “Het beleid van de rijksoverheid maakt het voor woningcorporaties als Trivire moeilijk om invulling te geven aan onze taak om mensen te huisvesten die niet volledig voor eigen rekening aan een woning kunnen komen. De samenwerking met maatschappelijke partners wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om een bestuurder die hier sturing en kleuring aan kan geven. Wij zien in Tinka de geschikte persoon die deze uitdagingen aan kan. De Huurdersparticipatie Raad Trivire en Ondernemingsraad van Trivire onderschrijven dit eveneens en hebben een positief advies uitgebracht voor de herbenoeming. De RvC ziet de komende periode dan ook met vertrouwen tegemoet en is ervan overtuigd dat Tinka deze mooie en uitdagende taak met enthousiasme, bevlogenheid en professionaliteit op gaat pakken”.

 

Reactie Tinka

We hebben ook Tinka zelf gevraagd om een reactie over haar herbenoeming. Zij zegt hierover het volgende: “Ik ben heel blij met deze herbenoeming. De uitdagingen die er liggen zijn groot. We hebben een fantastisch team met mensen in onze organisatie en aan de samenwerking met onze partners wordt steeds beter inhoud en vormgegeven. Alle uitgangspunten zijn aanwezig om de goede dingen te doen en écht van betekenis te zijn voor de mensen waar het om gaat: onze huurders. Ik kijk er naar uit om samen met alle medewerkers van Trivire de komende vier jaar de schouders te zetten onder alles wat op ons pad komt. En ik geloof dat Trivire een mooie toekomst tegemoet gaat!”