fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Het kan gebeuren dat er door brand, storm, lekkage, verstopping, inbraak, uitvoering van werkzaamheden of het gedrag van een andere huurder schade ontstaat in uw woning of aan uw inboedel. De kosten van het herstel van uw inboedel kunt u declareren bij uw eigen inboedelverzekering. Afhankelijk van de verzekering vergoedt de verzekeraar ook de herstelkosten van gevolgschade, bijvoorbeeld de hotelkosten na een calamiteit waarbij u als huurder de woning tijdelijk heeft moeten verlaten.

Trivire is verzekerd voor schade aan de woning zelf. Denkt u hierbij  bijvoorbeeld aan schade aan de wanden, de muren en het dak.

Als u van mening bent dat de herstelkosten voor rekening van Trivire zijn, kunt u de claim indienen door het online schadeformulier in te vullen. Maar u kunt ook een papieren versie aanvragen via telefoonnummer 078 633 16 00 of door een e-mail te sturen naar schademeldingtrivirenl.

Trivire beoordeelt de claim volgens de wettelijke bepalingen. Hierbij kijken we:

  • Of het gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig was en Trivire het toen kende of het had moeten kennen. Of dat Trivire toen aan de huurder te kennen heeft gegeven dat de zaak het gebrek niet had.
  • Als het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan, is voor de schadeplicht nodig dat het gebrek aan Trivire kan worden toegerekend. Hiervan is sprake als Trivire dingen doet of juist nalaat die in strijd zijn met de wettelijke plicht of die volgens ongeschreven regels van Trivire verlangd kunnen worden. Als de opgetreden schade niet aan Trivire (of partijen die in opdracht van Trivire werken) kan worden toegerekend, dan bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de gevolgschade.