fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

In woongebouwen van Trivire met blokverwarming betaalt u naast de kale huurprijs (of nettohuur) een bedrag voor stookkosten (of verwarmingskosten). Trivire verrekent alle kosten die te maken hebben met de verwarming van deze woningen met de huurders. Dat zijn kosten als: energiekosten, vastrecht, btw en de meteropname. Plus 1% administratiekosten (als Trivire de warmtemeting heeft uitbesteed) of 2% administratiekosten (als Trivire de afrekening zelf verzorgt). De administratiekosten zijn minimaal € 15,00 per woning en worden meegenomen in het vastrechttarief.

Afrekening stookkosten

U betaalt elke maand een voorschot voor de stookkosten. Elk jaar ontvangt u een afrekening. U betaalt voor uw eigen verbruik, geregistreerd door de warmtemeters in uw woning. En u betaalt uw deel van de overige kosten: transportkosten (van Stedin), servicekosten (van Techem) en administratie- en onderhoudskosten (van Trivire). Wij verrekenen de werkelijke stookkosten met het voorschot dat u heeft betaald. Soms krijgt u geld terug, soms moet u bijbetalen. U ontvangt de afrekening van de stookkosten na afloop van het stookseizoen. U ontvangt die afrekening  dus niet tegelijk met de afrekening van de servicekosten. Als u geld terug krijgt van de stookkosten en Trivire krijgt nog geld van u (bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand), dan verrekenen we die bedragen met elkaar.

Warmtewet

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie (blokverwarming, stadsverwarming via het warmtenet van HVC) heeft gevolgen in de afrekening van de stookkosten. De invoering van de Warmtewet ten behoeve van blokverwarming is veel harder gegaan dan verwacht. En dat leidt tot veel vragen en onduidelijkheden.

De Warmtewet zegt dat u vanaf 1 januari 2014 niet meer betaalt voor het gasverbruik, maar voor de afgenomen warmte. Die warmte wordt berekend in gigajoules (GJ). Daarnaast krijgt u een vast bedrag berekend voor vastrecht. Vastrecht is een vergoeding voor een gedeelte van het beheer van de installatie en de transportkosten. Dat kunt u vergelijken met een soort huurprijs, die dus los staat van het feitelijk warmtegebruik. De bemetering zit niet in het vastrecht. Hiervoor wordt een apart meettarief in rekening gebracht.

In beide gevallen geldt dus wel nog steeds: hoe meer u stookt, hoe hoger de kosten!

Meer informatie over de Warmtewet leest u op de website van Consuwijzer of bij de veel gestelde vragen aan de linkerkant op deze pagina. Hier kunt u ook de leveringsvoorwaarden, het leveringscontract en het tarievenblad downloaden.

Jaarlijks worden er door de ACM maximale warmtetarieven vastgesteld en Trivire stelt ook jaarlijks haar warmtetarieven vast op basis van de nieuwe inzichten voor het komende jaar, welke dan natuurlijk gespiegeld worden aan eerder genoemde maximale tarieven.

Nacalculatie  2015
Nadat er op basis van de tarieven van 2014 een verlies is geleden, heeft Trivire de tarieven van 2015  aangepast. Uit de nacalculatie 2015 is gebleken dat er in 2016 een verhoging van het vastrecht van € 10,50 per jaar nodig is om de opbrengsten op het gewenste peil te brengen.

Tarieven 2016
De tarieven worden op onderstaande punten bijgesteld:
1. het variabele tarief wordt geïndexeerd met het percentage waarmee de ACM dat heeft gedaan.
2. omdat de nacalculatie van 2015 heeft laten zien dat het beoogde resultaat niet behaald is, verhogen we het vastrechttarief met € 10,50. 

Daarnaast verschuiven als gevolg van nader inzicht in de wet de administratiekosten (€ 15,-) naar het vastrechttarief en brengt Trivire € 7,25 per jaar in rekening bij de huurders in complexen waar in het afgelopen jaar collectieve GigaJoule-meters zijn geplaatst.

Elk jaar een nieuw voorschotbedrag

Elk jaar bepalen we wat het nieuwe voorschotbedrag wordt. Dat doen we op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen periode en een kostenberekening voor de nieuwe periode.

Betaling aanpassen

Als het voorschotbedrag verandert, verandert daarmee het huurbedrag dat u elke maand moet betalen aan Trivire.

  • Betaalt u via een automatische incasso of via een acceptgiro? U hoeft niets te doen. Wij passen het huurbedrag aan.
  • Maakt u gebruik van een periodieke overschrijving? Geef uw bank of giro opdracht het maandelijkse huurbedrag te veranderen
  • Wordt uw huur via bemiddeling van de Sociale Dienst betaald? Informeer de Sociale Dienst zo spoedig mogelijk over het nieuwe bedrag.

Verhuisd?

Als u bent verhuisd, ontvangt u van ons na uw verhuizing nog een afrekening stookkosten. Die ontvangt u meestal niet direct. Het kan zelfs voorkomen dat u de afrekening pas bijna een jaar later ontvangt. Dit komt doordat Trivire de stookkosten maar een keer per jaar afrekent, steeds in dezelfde periode van het jaar. We rekenen ook niet alle woongebouwen tegelijk af. Dat is verspreid over het jaar.

Als u het niet eens bent met de afrekening stookkosten

Als u het niet eens bent met de afrekening kunt u ons dat laten weten. Dat kan schriftelijk of telefonisch. Als u zich niet kunt vinden in het antwoord dat u van ons krijgt, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie.