fileadmin/user_upload/Achtergrond_foto/Lente-verkleind.jpg

Eén van de kernopgaven van Trivire is het huisvesten van de bijzondere doelgroepen. Maar wie zijn die bijzondere doelgroepen nu eigenlijk? Met wie werkt Trivire samen om deze doelgroepen te huisvesten? En wat doen Trivire en haar samenwerkingspartners nu precies voor deze bewoners? Dit jaar geven we u een inkijkje in zes locaties waar de bijzondere doelgroepen wonen. Trivire heeft deze zes woonlocaties gebouwd, maar binnen de muren van deze locaties zijn het steeds andere organisaties die samen met de bijzondere doelgroep het wonen vormgeven.

Deze keer zijn we op bezoek bij Domus, een locatie van het Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in Dordrecht. We spreken met afdelingsmanager Bas-Jan Zwijnenburg over wat werken en wonen in Domus inhoudt. Binnen Domus is Bas-Jan verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie van Domus en het zo goed mogelijk organiseren van de randvoorwaarden rondom het team medewerkers, zodat zij hun werk goed kunnen doen. We stelden hem een aantal vragen.

Kunt u vertellen waar we nu zijn?

We zijn op dit moment in Domus, een locatie van het Leger des Heils in Dordrecht. Dit is een beschermde woonvorm voor mensen met een verslaving en psychiatrische problemen. Ook hebben de bewoners vaak een dakloos verleden. Deze mensen proberen we hier een stabiele situatie te geven. De meeste mensen komen uit een situatie waar zij niet in staat waren om grip te krijgen op hun leven. Wat wij in Domus vooral niet doen is ons richten op de verslaving en het psychiatrische verleden van onze bewoners, maar juist wel op stabiliteit creëren in de andere leefgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, lichamelijke gezondheid, dagbesteding en sociale contacten. Deze integrale aanpak, en het feit dat wij niet ingrijpen in de verslaving van onze bewoners, maakt ons als Domus uniek.

Werkt deze aanpak?

Ja, ik kan wel zeggen dat dit echt werkt. Je ziet toch dat mensen minder alcohol of drugs gaan gebruiken en dit heeft positieve gevolgen voor henzelf en hun omgeving. Ze krijgen stukje voor stukje weer de controle over hun leven terug. Domus zorgt ervoor dat een deel van het leven van onze bewoners weer stabiel wordt en dat heeft positieve gevolgen voor de andere leefgebieden.

Wat is uw motivatie om in Domus te werken?

Tijdens mijn studie bedrijfseconomie kwam ik erachter dat de focus in mijn opleiding wel erg lag bij zakelijkheid en geld. En daar werd ik niet blij van. Daarnaast wilde ik ook mijn geloof meer handen en voeten geven. Ik bevond mij in de luxe positie om te kiezen hoe ik mijn toekomst wilde gaan inrichten en besefte mij dat er heel veel mensen zijn waar dit niet zo vanzelfsprekend voor is. En juist dat besef zorgde ervoor dat ik me in wilde gaan zetten voor mensen die minder geluk in het leven hebben gehad en onze hulp hard kunnen gebruiken. Ik ben toen bij het Leger des Heils terecht gekomen en deze organisatie past bij mij. Ik heb hier namelijk geleerd, door echt mens tot mens contact te hebben, dat iedereen een verhaal met zich meedraagt. Ook ik had voorheen een stereotype beeld bij zwervers en drugverslaafden. Totdat ik echt met ze in contact kwam en met ze ging praten. Nu heb ik de mens achter zo’n stereotype leren kennen en zie ik hoe waardevol ieder mens is. En daarom wil ik er ook voor hen zijn. En ik niet alleen. Ik mag dit werk doen samen met een team bezielde collega’s en daar ben ik erg trots op! 

Kunt u iets vertellen over de mensen die hier wonen?

Domus heeft 25 bewoners in de leeftijd van 27 tot 67 jaar oud. En dat zijn allemaal hele verschillende mensen. Wat ze gemeen hebben is het feit dat ze allemaal een zeer heftige achtergrond hebben, waardoor ze bij Domus terecht zijn gekomen. Ze hebben op straat geleefd, veel teleurstelling meegemaakt, heftige thuissituaties gekend en daardoor zijn ze ‘verwond’. Ze kunnen niet meer de regie voeren over hun eigen leven en zijn vaak niet meer in staat om over hun toekomst na te denken. We zien hier in Domus dat sommige van hen uit deze situatie stap voor stap vooruit komen, maar er is ook een groep die in deze situatie blijft. Waar het vooral om gaat is dat bewoners zich een geaccepteerd mens voelen. En hoe dat ‘geaccepteerd’ eruit ziet verschilt per persoon. Wij moeten hen ons beeld van normaal niet opleggen en blijven beseffen dat wat voor ons kleine stapjes vooruit lijken voor onze bewoners grote overwinningen zijn. We moeten ons blijven verplaatsen in hun leefwereld.

Hoe vinden bewoners het zelf om hier te wonen?

De meeste bewoners zijn tevreden. Vooral het feit dat ze een eigen kamer hebben en ze zichzelf mogen zijn zolang ze andere mensen niet tot last zijn, geeft hen veel rust. Ze hebben een thuis in  Domus en dit helpt hen om ook wat verder vooruit te kijken. De zorg van het zoeken naar een dak boven hun hoofd is weg en daardoor is er ruimte voor andere zaken. Tegelijkertijd is de groepsdynamiek voor sommigen wel lastig. Ze leven veel in hun eigen kamers, maar wanneer ze elkaar treffen zien we dat dit naast positieve ook negatieve effecten kan hebben. Maar over het algemeen merken we dat onze bewoners hun plekje hier absoluut niet kwijt willen raken.

Waarom is het belangrijk dat Domus er is?

Het is goed om je te realiseren dat echt niet iedereen zelfstandig kan wonen. Er zijn mensen die gewoonweg niet voor zichzelf kunnen zorgen, omdat ze bijvoorbeeld niet om kunnen gaan met geld, geen aandacht besteden aan persoonlijke veiligheid en hygiëne en geen dag vooruit kunnen plannen. Wij zijn er voor hen om structuur aan te brengen in hun leven en hen te ondersteunen bij hun dagelijks bestaan. Daarnaast hebben wij binnen deze beschermde woonvorm ook de regie op wie er hier binnenkomt en naar buiten gaat. Letterlijk, doordat de voordeur niet zomaar geopend kan worden. Hier zit altijd een controle op van één van de medewerkers. Op die manier beschermen we onze bewoners tegen slechte invloeden van buitenaf. We organiseren als het ware een stukje weerbaarheid van onze bewoners en zorgen er zo voor dat ze zich hier veilig kunnen voelen.

Hoe is de verbinding met de buurt waarin Domus gevestigd is?

Er was veel weerstand om Domus binnen Dordrecht te starten. Toen deze plek uiteindelijk aan ons werd toegewezen, is er sterk ingezet om verbinding te maken met de mensen uit de buurt. Binnen de zogeheten beheercommissie, die bestond uit mensen uit de buurt en medewerkers van Domus, is regelmatig om tafel gezeten om over de gevolgen van Domus op deze plek te praten en deze ook met elkaar te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan overlast door de bewoners van Domus. De laatste keer dat we elkaar hebben gesproken is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden. Dit geeft wel aan dat het echt goed gaat. De beheercommissie heeft afgesproken dat zij alleen nog bij elkaar komt wanneer nodig. En als er tussendoor toch iets is dat wij moeten weten, dan staat onze deur altijd open voor onze buren om binnen te lopen. Domus staat er nu ruim 6 jaar en ik kan wel zeggen dat dit een fijne plek is voor ons en we ons hier welkom voelen.

Deze verbinding willen we de komende tijd nog wel wat meer gaan zoeken. Zodat we ook als een goede buur ons steentje bijdragen. Op dit moment hebben we één bewoner die uit zichzelf aan de slag is gegaan om de buurt schoon te houden door vuil te prikken. Zo laat hij zien dat hij als bewoner ook echt iets wil betekenen voor onze omgeving.

Ook zouden we graag meer vrijwilligers bij ons werk betrekken. Mensen die het bijvoorbeeld leuk vinden om met onze bewoners vers eten te koken en samen met hen te eten. Met hun hulp kunnen we de huiselijkheid binnen Domus uitbreiden en een omgeving creëren waar onze bewoners zich niet alleen nog meer mens voelen, maar ook gestimuleerd worden om hier actief in bij te dragen.

Hoe ervaart u de samenwerking met Trivire?

De samenwerking met Trivire is positief. Trivire luistert en begrijpt dat wij binnen Domus vooral kijken naar de behoeften van onze bewoners en daar is dit pand, dat zij voor ons heeft gebouwd, een mooi voorbeeld van. Het is namelijk een pand dat echt gemaakt is voor de functie die wij voor ogen hadden: een fijne woonomgeving voor mensen met een moeilijke achtergrond. Je kan zien dat er op een prettige manier invulling is gegeven aan de wensen rondom sfeer en veiligheid. Dit pand helpt ons in deze vorm echt om ons werk beter te kunnen uitvoeren en onze doelstellingen als Domus te kunnen behalen.

Ook zijn we met elkaar in gesprek over de doorstroom van bewoners uit Domus. Mensen die zich binnen Domus positief ontwikkelen kunnen doorstromen naar andere woonvormen. Trivire denkt hierin met ons mee vanuit haar rol als huisvester. Een deel van deze bewoners stroomt wellicht door naar een woning van Trivire. Daarbij hebben we als Leger des Heils en Trivire ruim aandacht voor de begeleiding die dit vraagt en de gevolgen die dit kan hebben voor de omgeving waarin zo iemand wordt gehuisvest. We houden elkaar hier scherp op en proberen dit zo goed mogelijk te organiseren met elkaar.

Hoe ziet de toekomst van Domus eruit?

We willen in de toekomst meer maatwerk gaan bieden binnen Domus. Dus niet langer gaan we een standaardpakket aan voorzieningen aanbieden aan de bewoners. We willen veel beter bij binnenkomst eerst kijken wat bewoners zelf kunnen en willen doen om hun leven hier zo prettig mogelijk te maken. We gaan ze als het ware minder ‘pamperen’ en veel meer aanspreken op hun eigen talenten en verantwoordelijkheden. In mijn ogen helpen we de mensen hier veel meer mee in hun persoonlijke ontwikkeling. En daar zetten we ons als Domus voor in: nu en in de toekomst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht