Plannen voor 2019

Bent u benieuwd naar de plannen van Trivire voor 2019? Leest u dan de verkorte versie van ons jaarplan 2019. Hierin leest u wat de belangrijkste opgaven zijn van Trivire in 2019 en wat we in dat jaar concreet gaan doen om die opgaven waar te maken. U leest dus wat u van ons mag verwachten!

Aan het einde van ieder jaar leggen we vervolgens verantwoording af over onze werkzaamheden van het voorliggende jaar. Dit doen we door middel van een formeel en populaire jaarverslag. Zorg dat u ook deze niet mist en houd onze website in de gaten!

Interview met Bert van der Ent, Manager Bedrijfsvoering bij Trivire

Ieder jaar maken we bij Trivire een jaarplan voor het jaar dat volgt. Maar waarom doen we dat eigenlijk? We vroegen het Bert van der Ent, manager Bedrijfsvoering bij Trivire en verantwoordelijk voor het maken van het jaarplan.

Bert, waarom maakt Trivire eigenlijk ieder jaar een jaarplan? En wie maken dat plan?

Ja, waarom een jaarplan 2019? Een jaarplan is nodig om sturing te geven aan de activiteiten voor het komende jaar. Dat heeft te maken met de huidige opzet van onze planning- & controlcyclus. De missie en visie van Trivire zijn vastgelegd in het ondernemingsplan 2015 – 2020. Binnen het kader van dit ondernemingsplan wordt jaarlijks opnieuw bekeken welke doelen we het volgende jaar willen realiseren en op welke wijze we dit kunnen vormgeven. Daarnaast worden de doelen en daarvoor noodzakelijke activiteiten financieel vertaald in de begroting voor het komend jaar met een financiële doorkijk voor 10 jaar.

Het samenstellen van jaarplan/begroting is inmiddels een coproductie van de gehele organisatie. Je ziet steeds meer activiteiten verschuiven van het team planning & control naar andere bedrijfsonderdelen. De samenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van onze doelen neemt daardoor toe. Dat is een goede zaak!

Wat staat er eigenlijk allemaal in?

Sinds een paar jaar hanteren we de INK/A3 methode. De naam zegt het al. De missie, visie en succesbepalende factoren worden op één A3 samengevat. De succesbepalende factoren voor 2019 zijn: continue verbeteren, (participerende) tevreden klant 5.0, proactieve klantgerichte medewerker (LOES V.), inspirerende netwerkpartner, betaalbaarheid en kwaliteit in balans en een duurzame vastgoedportefeuille. Deze succesbepalende factoren zijn in het jaarplan verder uitgewerkt naar concrete doelen. Ook de bijbehorende normen en kaders zijn in het jaarplan opgenomen. Natuurlijk is een en ander ook vertaald naar een gedegen begroting.

Het jaarplan heeft ook elk jaar een titel. Dit jaar is dat ‘Ambitie naar vermogen’. Deze titel geeft aan dat we veel willen, maar dat er ook grenzen zijn aan het bereiken van deze ambities. Als je kijkt naar de hierboven genoemde succesbepalende factoren, dan is het wel duidelijk dat deze ambities niet altijd in 1 jaar gerealiseerd kunnen worden. Het vermogen om de ambities te realiseren wordt begrensd door bijvoorbeeld de beschikbaarheid van medewerkers en externe capaciteit, maar ook door de financiële mogelijkheden van Trivire. Niet alles kan tegelijk. Soms zit er ook spanning tussen de verschillende ambities. Dan is er tijd nodig voor een goede afweging.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste activiteiten voor 2019 voor onze klanten?

Ik denk dat onze klanten vooral behoefte hebben aan een goede dienstverlening door Trivire. Wij moeten dus in beeld hebben en houden wat de klanten van ons vragen. Daarnaast moeten we ook helder voor ogen hebben waar Trivire ‘wel en niet’ van is. Dat moet ook met onze klanten worden gedeeld. Tenslotte moeten de processen waarmee we onze klanten bedienen optimaal functioneren. De activiteiten die nodig zijn om het bovenstaande te realiseren zijn opgenomen in het jaarplan.

Verder proberen we onze klanten steeds meer te betrekken bij de activiteiten van Trivire. Dat is ook een belangrijke activiteit die in het jaarplan 2019 is opgenomen.

En wat zijn de belangrijkste activiteiten voor de organisatie zelf?

Het tijdperk waarin wij leven en werken is de laatste jaren sterk en snel veranderd. Dat zie je ook terug binnen Trivire. Drie van de genoemde succesbepalende factoren hebben daarom betrekking op de organisatie. Dat zijn continu verbeteren, proactieve klantgerichte medewerkers en het zijn van een inspirerende netwerkpartner. In 2019 zijn onze interne activiteiten dan ook gericht op het bereiken van deze doelen. Voor wat betreft het continu verbeteren doen we dat bijvoorbeeld door met elkaar aandacht te besteden aan het verbeteren van de processen. De ontwikkeling van onze medewerkers krijgt aandacht door een steeds meer uitgekiend programma dat wij de medewerkers aanbieden.

Hoe en wanneer ga je vertellen of je alle plannen uit het jaarplan 2019 ook echt hebt bereikt?

Formeel rapporteren we over de voortgang via onze viermaands rapportages, waarna we na afloop van het jaar via het jaarverslag verantwoording afleggen. Ook op dit punt zie je steeds meer verandering. We bepreken de doelen en gerealiseerde resultaten steeds vaker en ook tussentijds met onze medewerkers en stakeholders. Ook via onze website en andere digitale media proberen we de belanghebbenden steeds beter te informeren en te betrekken. De wijze waarop we dat doen kan zich nog wel verder ontwikkelen. Ook dat is een mooi aandachtspunt voor 2019.

Wanneer is het jaarplan 2019 voor jou een succes?

Het jaar 2019 wordt een succes als we onze doelen realiseren, waarbij het vooral mooi zou zijn als de klanttevredenheid eind 2019 het mooie cijfer 8,0 zou krijgen. Daar doen we het tenslotte voor!