Raad van Commissarissen

Een woningcorporatie is een maatschappelijke onderneming met maatschappelijke doelstellingen. De bestuurder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen (RvC)ziet erop toe dat de organisatie haar doelstellingen waarmaakt binnen de wettelijke kaders en met beheersbare risico’s. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijke externen. De Raad van Commissarissen heeft twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Wat doet een Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de organisatie Trivire en is de werkgever van de bestuurder. Bij die laatste rol horen werkgeverstaken: aanstelling, gesprekken over voortgang en functioneren, beoordeling en ontslag. De RvC fungeert daarnaast als klankbord voor de bestuurder.

Om deze rol goed te kunnen vervullen, heeft de RvC informatie nodig. Bijvoorbeeld de beleidsvisie, de begroting, managementrapportages en het jaarverslag. Regelmatig voert de RvC formeel en informeel overleg met de bestuurder, het management, de Ondernemingsraad en de Huurdersraad. Bij feestelijke gelegenheden ontmoeten leden van de RvC huurders en medewerkers. Ook volgt de RvC regionale en landelijke ontwikkelingen. Toezicht houden is een vak: het vraagt een actieve kritische houding van de toezichthouders en vooral gezond verstand!

 

Vlnr: Leny Braks, Ties Tiessen, Mieke Reynen, Arco van de Ven, Ineke Strijp en Marjan Klein

Wie zijn de leden van de Raad van Commissarissen?

In de afgelopen jaren is de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) van Trivire sterk veranderd. Om die reden leek het ons goed om de RvC van Trivire opnieuw aan u voor te stellen.

U leest hier wie de RvC- leden zijn, sinds wanneer ze actief zijn als commissaris bij Trivire, welke rol zij vervullen binnen de raad en wat hun achtergrond is. En u vind hier ook meer informatie over wat de RvC van Trivire nu precies doet.

Leny Braks

Leny Braks is op 1 juli 2011 begonnen als commissaris op voordracht van de huurders. Vanaf 1 juli 2016 is voorzitter van de RvC en daarnaast lid van de remuneratiecommissie. Zij is opgeleid tot bedrijfskundig ingenieur en werkt sinds 2000 in het maatschappelijk domein. Zij heeft gewerkt voor woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Haar kennisgebieden zijn vooral governance en volkshuisvesting. Zij heeft gekozen voor Trivire omdat in de Drechtsteden een behoorlijke volkshuisvestelijke en sociaaleconomische opgave ligt. Dit betekent voor Trivire een continu omgaan met dilemma’s. De brede taakopvatting van Trivire als het gaat om leefbaarheid en beheer van wijken spreken haar bijzonder aan.

Arco van de Ven

Arco van de Ven is op 1 juli 2012 gestart als commissaris bij Trivire en vanaf 1 juli 2016 is hij ook vice-voorzitter van de RvC en voorzitter van de auditcommissie. Zijn kennisgebieden zijn controlling, accounting, risicomanagement en financiering. Na veel interim opdrachten op het gebied van financieel management te hebben uitgevoerd, heeft Arco de overstap gemaakt naar een hoogleraarschap op een universiteit. Om toch verbonden te blijven met een organisatie, was het lidmaatschap van een RvC voor hem een mooie uitkomst. De keuze voor Trivire heeft hij gemaakt vanwege haar maatschappelijke drive: van betekenis zijn op het gebied van leefbaarheid en huisvesting in de Drechtsteden, dit zijn opgaven die hem aanspreken.

Marjan Klein

Marjan Klein is sinds november 2016 lid van de RvC. Zij is benoemd als huurderscommissaris, wat betekent dat zij bij de afweging van de verschillende belangen specifieke aandacht heeft voor de belangen van huurder. Haar kennisgebieden zijn vastgoed, bestuurlijke verhoudingen en lokale overheid. In het dagelijks leven is Marjan werkzaam als projectmanager voor gebiedsontwikkelingsprojecten voor gemeenten vanuit een bouwkundige achtergrond. Haar keuze om lid te worden van de RvC van Trivire was een bewuste: de stad Dordrecht kent zij nog vanuit haar jeugd en Trivire is een corporatie met een mooie woningportefeuille.

Ties Tiessen

Ties Tiessen is lid van de RvC sinds 12 oktober 2017. Na ruim 30 jaar werkervaring te hebben opgedaan in financiële management/directie functies bij onder meer Ernst & Young accountants, ICT-bedrijven Getronics en Unisys, autoleasebedrijf LeasePlan, pensioenverzekeraar Zwitserleven en bank/verzekeraar SNS REAAL, is hij nu werkzaam als toezichthouder bij organisaties in de profit- en non-profitsector. Waaronder dus Trivire. Een organisatie die hem aanspreekt vanwege haar maatschappelijke opgave. De kennisgebieden van Ties als commissaris zijn financiën, controlling en risicomanagement. Ties is ook lid van de Auditcommissie.

Mieke Reynen

Mieke Reynen is lid van de RvC sinds 1 juli 2016. Na tien jaar als bestuurder in de zorg in Rotterdam Zuid te hebben gewerkt, voegt zij veel kennis en ervaring toe aan de RvC vanuit het zorg- en bestuurlijk perspectief. Daarnaast is zij ook voorzitter van de remuneratie commissie. Deze commissie vervult de werkgeversrol voor de bestuurder bij Trivire. Vanuit deze rollen levert zij graag een bijdrage aan betaalbare huisvesting en een gezond woon en leefklimaat in vitale en veilige woonwijken. Vanuit haar eigen ervaring weet zij hoe belangrijk een fijne woonomgeving en veilig thuis is voor de gezondheid en kwaliteit van leven voor burgers. Hierbij ook aandacht hebben voor de verschillende doelgroepen en kwetsbare burgers vindt zij hierbij erg belangrijk.

Ineke Strijp

Ineke Strijp is als huurderscommissaris op 1 maart 2019 gestart bij Trivire en woonachtig in Dordrecht. Zij is sinds 2016 in dienst als Bestuurder bij GGZ WNB (westelijk Noord Brabant) en daarvoor bijna 30 jaar werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer bij verschillende bedrijven in zowel de private als publieke sector. De werkzaamheden die zij hier heeft uitgevoerd waren vaak complex en de belangentegenstellingen van de (interne en externe) stakeholders waren kenmerkend te noemen. Het was haar rol om in die context bruggen te bouwen tussen mensen en met elkaar tot oplossingen te komen. Het motto van Ineke is dan ook: ‘drie keer links is ook een keer rechts’. Waarbij het gaat om het bereiken van het doel: hoe is daarbij ondergeschikt, als het maar op een integere en correcte manier gaat. Momenteel is Ineke ook huurderscommissaris bij Provides te IJsselstein. 

 

Kritisch op eigen functioneren

De RvC werkt volgens de regels voor goed bestuur en toezicht van de Aedes Governance Code. Belangrijke thema's daarin zijn transparantie en maatschappelijke verantwoording afleggen. Het reglement van de RvC en de profielschets kunt u op deze pagina downloaden. 

De RvC legt verantwoording af in het jaarverslag, het formele verantwoordingsstuk van Trivire. Ook evalueert de RvC elk jaar het eigen functioneren als toezichthouder, zowel gezamenlijk als individueel. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).