Raad van Commissarissen

Een woningcorporatie is een maatschappelijke onderneming met maatschappelijke doelstellingen. De bestuurder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen (RvC)ziet erop toe dat de organisatie haar doelstellingen waarmaakt binnen de wettelijke kaders en met beheersbare risico’s. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijke externen. De Raad van Commissarissen heeft twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratie- en governancecommissie.

Wat doet een Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de organisatie Trivire en is de werkgever van de bestuurder. Bij die laatste rol horen werkgeverstaken: aanstelling, gesprekken over voortgang en functioneren, beoordeling en ontslag. De RvC fungeert daarnaast als klankbord voor de bestuurder.

Om deze rollen goed te kunnen vervullen, heeft de RvC informatie nodig. Bijvoorbeeld de koers/beleidsvisie, de begroting, managementrapportages en het jaarverslag. Regelmatig voert de RvC formeel en informeel overleg met de bestuurder, het management, de Ondernemingsraad en de Huurdersparticipatieraad (HPT). Bij feestelijke gelegenheden ontmoeten leden van de RvC huurders en medewerkers. Ook volgt de RvC regionale en landelijke ontwikkelingen. Toezicht houden is een vak: het vraagt een actieve kritische houding van de toezichthouders en vooral gezond verstand!

Wie zijn de leden van de Raad van Commissarissen?

In de loop der jaren verandert de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) van Trivire. De huidige commissarissen stellen we op deze pagina aan u voor.

U leest hier wie de RvC- leden zijn, sinds wanneer ze actief zijn als commissaris bij Trivire, welke rol zij vervullen binnen de raad en wat hun achtergrond is. En u vindt hier ook meer informatie over wat de RvC van Trivire nu precies doet.

Marjan Klein

Marjan Klein is sinds november 2016 lid van de RvC. Zij is benoemd als huurderscommissaris, wat betekent dat zij bij de afweging van de verschillende belangen specifieke aandacht heeft voor de belangen van huurders. Haar kennisgebieden zijn vastgoed, bestuurlijke verhoudingen en lokale overheid. In het dagelijks leven is Marjan werkzaam als projectmanager voor gebiedsontwikkelingsprojecten voor gemeenten vanuit een bouwkundige achtergrond. Haar keuze om lid te worden van de RvC van Trivire was een bewuste: de stad Dordrecht kent zij nog vanuit haar jeugd en Trivire is een corporatie met een mooie woningportefeuille.

Mieke Reynen

Mieke Reynen is lid van de RvC sinds 1 juli 2016. Sinds 1 juli 2019 is zij ook de vice voorzitter van de RvC. Na tien jaar als bestuurder in de zorg in Rotterdam Zuid te hebben gewerkt, voegt zij veel kennis en ervaring toe aan de RvC vanuit het zorg- en bestuurlijk perspectief. Daarnaast is zij ook voorzitter van de remuneratie- en governancecommissie. Deze commissie vervult de werkgeversrol voor de bestuurder bij Trivire. Vanuit deze rollen levert zij graag een bijdrage aan betaalbare huisvesting en een gezond woon en leefklimaat in vitale en veilige woonwijken. Vanuit haar eigen ervaring weet zij hoe belangrijk een fijne woonomgeving en veilig thuis is voor de gezondheid en kwaliteit van leven voor burgers. Hierbij ook aandacht te hebben voor de verschillende doelgroepen en kwetsbare burgers vindt zij erg belangrijk.

Cees Vermeer

Cees Vermeer is  op 1 juli 2019 gestart als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn wieg stond in de Bleijenhoek in Dordrecht voordat daar de stadsvernieuwing plaatsvond. Als overheidsmanager heeft hij gewerkt in beleid, uitvoering en toezicht, zowel binnen de rijksoverheid als bij gemeenten. Daarmee heeft hij een ruime ervaring met governance vraagstukken en met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen.  Tot begin 2023 was  hij directeur gezondheid & jeugd en directeur publieke gezondheid Zuid-Holland Zuid bij Dienst Gezondheid & Jeugd.  Nu is hij(interim-)manager, (interim-)bestuurder, adviseur, toezichthouder voor de publieke sector . Hij heeft voor Trivire gekozen omdat hij weet waarom goede huisvesting voor mensen met een kleine beurs belangrijk is. Wat hem drijft is het helpen om samen verantwoordelijkheid te dragen voor functioneren en presteren van publieke diensten waarvan mensen afhankelijk zijn. ‘Al draag ik meestal een pak, mijn hemdsmouwen zijn altijd opgerold’.

Willemien Caderius van Veen

Willemien Caderius van Veen is lid van de RvC sinds 1 juli 2020 en lid van de Auditcommissie. Na ruim 21 jaar werkervaring te hebben opgedaan in financiële management/directie en Europese change management functies bij Unilever is zij sinds 2005 werkzaam als interimmanager en toezichthouder bij organisaties in de profit- en non-profitsector. Waaronder nu dus Trivire. Haar kennis en ervaring met woningcorporaties heeft zij als toezichthouder bij Waterweg Wonen te Vlaardingen  opgebouwd en past ze graag toe bij Trivire. De maatschappelijke opgave op velerlei gebieden en het zoeken naar verbinding met allerlei betrokkenen om de uitdagende opgave voor Trivire tot stand te brengen spreken haar aan. Haar kennisgebieden als commissaris zijn financiën, controlling, governance, stakeholdermanagement en risicomanagement.

Mustapha el Boumeshouli

Mustapha el Boumeshouli is het jongst toegetreden lid van de RvC, per 1 mei 2023. Hij is net als Marjan Klein benoemd als huurderscommissaris. Mustapha werkt bij gemeente Rotterdam als directeur Dienstverlening, waar hij zich samen met samenwerkingspartners inzet voor uitstekende participatie van en dienstverlening aan alle Rotterdammers. Mustapha brengt ruime ervaring met bewonersparticipatie, governance en maatschappelijke vraagstukken mee. Met zijn hart voor het publieke domein en zijn drive om continu te verbeteren vult hij onze raad goed aan.

Kritisch op eigen functioneren

De RvC werkt volgens de regels voor goed bestuur en toezicht van de Governance Code Woningcorporaties. Belangrijke thema's daarin zijn transparantie en maatschappelijke verantwoording afleggen. Het reglement van de RvC en de profielschets kunt u op deze pagina downloaden, u vindt ze ook in de Statuten & Reglementen Trivire.

De RvC legt verantwoording af in het jaarverslag, het formele verantwoordingsstuk van Trivire. Ook evalueert de RvC elk jaar het eigen functioneren als toezichthouder, zowel gezamenlijk als individueel. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).