Een kijkje in onze keuken voor samenwerkingspartners

In januari 2019 vonden bij Trivire twee kennisateliers plaats. De wijkregisseurs van Trivire lieten deze middagen aan samenwerkingspartners zien waar zij zich mee bezighouden, welke thema’s hun aandacht hebben én op welke terreinen de samenwerking nog beter zou kunnen.

Huisvestingsagenda kwetsbare groepen

In de regio werkt Trivire samen met verschillende partijen aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Denk hierbij aan het maken van woonvoorzieningen voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, mensen met een psychiatrisch verleden of daklozen. Sommige van hen kunnen ook zelfstandig wonen. Soms is daar begeleiding of extra aandacht voor nodig. Ook hierover maken zorginstellingen, corporaties en gemeenten afspraken met elkaar. Deze afspraken staan in de huisvestingsagenda kwetsbare groepen.

Kennisateliers

Eén van de afspraken uit de huisvestingsagenda van 2018 was het organiseren van twee kennisateliers. We willen namelijk de samenwerking tussen lokale partners op het gebied van wonen, welzijn, ondersteuning, zorg en veiligheid versterken. Daarbij is het belangrijk te weten waar partners mee bezig zijn én welke taal zij spreken. Zo kunnen we ons met elkaar inzetten voor het huisvesten van kwetsbare groepen, want alleen kunnen we het niet!

Trivire organiseert deze kennisateliers omdat wij kwetsbare groepen huisvesten én oog hebben voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Soms is dit een spanningsveld en daarbij is goed contact tussen verschillende (zorg)partijen erg belangrijk. Gelukkig waren deze partijen goed vertegenwoordigd tijdens de kennisateliers. Zo waren er medewerkers van gemeenten, politie, sociaal wijkteams en zorgorganisaties aanwezig.

Resultaten

Tijdens de kennisateliers kwamen de aanwezige partijen tot een aantal belangrijke inzichten. Zo kwam er bijvoorbeeld aan de orde dat we elkaar vaak wel kennen, maar beter gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kwaliteiten. Ook kunnen we sommige overlegverbanden veel beter lokaal inrichten. Zo ken je als professional elkaar persoonlijk en verloopt het contact makkelijker. Om ervoor te zorgen dat deze inzichten handen en voeten krijgen, gaat Trivire samen met een aantal aanwezige partners deze punten verbeteren. 

Kortom, de kennisateliers hebben bijgedragen aan de samenwerking in de regio als het gaat om het huisvesten van kwetsbare groepen. Het volgende kijkje in de keuken is bij DG&J en Yulius want zij hebben aangeboden de volgende kennisateliers te organiseren. En uiteraard komt Trivire graag proeven van hun kookkunsten!