Fraude met huurwoningen

Fraude met huurwoningen komt steeds vaker voor in Nederland. Zo meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties op 29 januari 2019 in De Telegraaf dat er in het afgelopen jaar bij honderden corporatiewoningen woonfraude is ontdekt en in 821 gevallen werden de huurcontracten ontbonden. Om die reden gaan woningcorporaties en gemeenten woonfraude nog actiever opsporen en aanpakken.

Ook bij Trivire vinden we het belangrijk dat fraude wordt aangepakt. Er is een grote krapte op de woningmarkt en des te belangrijker is het dat woningen eerlijk worden toegewezen aan die mensen die er soms lang op hebben moeten wachten.

Vormen van fraude

De belangrijkste vorm van woonfraude is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties illegale onderhuur, maar ook illegale vakantieverhuur (bijvoorbeeld via Airbnb), hennepplantages of illegale bordelen worden aangetroffen.

Naast deze vormen van woonfraude komt ook fraude met inkomensverklaringen steeds vaker voor. Woningzoekenden zoeken hulp bij frauduleuze bemiddelingsbureaus, waar zij tegen hoge kosten vervalste inkomensverklaringen kunnen krijgen. Deze vervalste papieren zouden hen moeten helpen om sneller aan een woning te komen.  

De gevolgen

De bestrijding van woonfraude, in samenwerking met de gemeenten, is voor woningcorporaties een fundamentele kwestie. Landelijk gaan zij hier de komende tijd samen meer tijd in investeren om de problemen aan te pakken.

Als bekend wordt dat er sprake is van woonfraude, heeft dat grote gevolgen voor de woningzoekende. Of in het geval dat iemand al in een woning woont, de bewoner. Die persoon wordt  namelijk direct uitgeschreven uit het systeem dat de huurwoningen toewijst. In de Drechtsteden is dat Woonkeus. En erger nog: wordt er fraude geconstateerd bij een bewoner dan wordt deze direct ontruimd. 

Wat mag wel en wat mag niet?

Wilt u er zeker van zijn dat u zich als huurder niet schuldig maakt aan woonfraude? Neemt u dan altijd contact op met uw woningcorporatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat huurders voor langere tijd afwezig zijn in hun woning. In overleg met de corporatie kan dan besloten worden dat ze de woning tijdelijk aan een bekende mogen verhuren. Echte vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, is niet toegestaan in de huurwoningen, ook niet wanneer het een woning in de vrije huursector is.

Onze oproep

Via deze weg willen we alle woningzoekenden en zittende huurders oproepen om te waken voor woonfraude. Betaal dus nooit voor het verkrijgen van inkomensverklaringen bij bemiddelingsbureau en  gebruik uw woning voor niets anders dan uw eigen thuis. Dat voorkomt een hoop ellende.