Nieuwe afspraken woningcorporaties, huurders en gemeente HIA ondertekend

Iedere twee jaar maken de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties afspraken over de prestaties die zij gaan leveren op het gebied van wonen in Hendrik-Ido-Ambacht. De prestatieafspraken bevatten afspraken over voldoende sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van het wonen, energiezuinige woningen, de woonkwaliteit en leefbare buurten.

De nieuwe prestatieafspraken werden op dinsdag 6 februari 2024 door gemeente, woningcorporaties Rhiant en Trivire, De Huurdersraad van Rhiant en de HuurdersParticipatieraad van Trivire officieel ondertekend. Alle partijen zijn blij dat er overeenstemming is, zodat er samen verder gewerkt wordt aan een aantrekkelijke woongemeente.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De behoefte aan voldoende en betaalbare woningen in Hendrik-Ido-Ambacht is groot. De partijen werken nauw samen bij de realisatie van nieuwbouwplannen en het zoeken naar nieuwe ontwikkelkansen. Daarnaast blijven partijen op verschillende manieren werken aan de betaalbaarheid van de woonlasten, zoals met de inzet van Energiehulp om energieverbruik en kosten te verlagen.

Duurzaamheid

De woningcorporaties gaan door met het isoleren van energie-onzuinige woningen. Ook wordt gestart met de aanleg van een warmtenet. De komende twee jaar zullen we gezamenlijk starten met het uitwerken van wijkuitvoeringsplannen om in 2050 over een CO2-neutrale woningvoorraad te beschikken. Daarnaast wordt samengewerkt om de gevolgen van droogte, hitte en wateroverlast waar mogelijk te beperken.

Aandachtsgroepen en leefbaarheid

Tot slot zijn er ook stappen gezet in de samenwerking rondom leefbaarheid en de huisvesting van aandachtsgroepen. De partijen zetten zich in voor passende huisvesting van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen die extra begeleiding of zorg nodig hebben. Om de leefbaarheid in sommige buurten te verhogen wordt er een gericht plan gemaakt. Zo wordt er hulp geboden aan de buurten waar de leefbaarheid onder druk staat.

Benieuwd naar alle prestatieafspraken? U vindt ze hier.

 

Op onderstaande foto het ondertekenen van de prestatieafspraken met:
Marlene Korevaar (directeur-bestuurder Rhiant)
Steven van Die (wethouder wonen)
Annemarieke Nagel (interim bestuurder Trivire)
Bep Besse (interim voorzitter Huurdersraad Rhiant)
Hans Schuitema (voorzitter huurdersparticipatieraad Trivire)

Foto: Cees van der Wal