Trivire sluit zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Op donderdagmiddag 8 april 2021 ondertekent Trivire, samen met 39 andere partners, tijdens de Innovatie Expo 40 de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties zij aan zij om gezamenlijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen te verwezenlijken. Met deze ondertekening komt het totale aantal partners nu op 79 te staan.

Forse opgaven

De komende jaren moeten er een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tegelijk staan we voor de opgave om dit duurzaam en energieneutraal te doen, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.

Ambitieus

De centrale ambitie van de deelnemers in deze City Deal is dan ook om van de bouwsector een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie. De komende jaren moet er veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt.

Innovaties

Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met industrieel, demontabel en biobased bouwen. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle woningvoorraad.

Deze City Deal laat zien dat circulair en conceptueel bouwen bijdragen aan de betaalbaarheid van wonen en de voortgang van de bouwagenda.

City Deals

In City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

City Deals zijn in diverse onderzoeken van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en de NSOB aangemerkt als krachtige voorbeelden van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector Awards.

Meer weten?

Meer weten over deze City Deals? Kijk dan op https://agendastad.nl/citydeal/circulair-en-conceptueel-bouwen/.

Voor inhoudelijke vragen over de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen kunt u contact opnemen met projectleider Gertjan de Werk: 06 82 92 02 15.

Voor algemene vragen over City Deals of vragen gericht aan het ministerie, kunt u contact opnemen met Evan Schaafsma, 06 52 80 95 93.